Gửi đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2015

31/03/2014 by admin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 07 /QLKH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 27  tháng 4 năm 2014

 

THÔNG BÁO
V/v: Gửi đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2015

Kính gửi:     Các nhà khoa học trong toàn trường

 

Căn cứ vào Quy chế hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013, Nhà trường đã có công văn Số: 40/ĐHKTQD-QLKH, ngày  17 tháng 01 năm 2014 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2015, trong đó có nội dung đề xuất nghiên cứu đề tài cấp cơ sở năm 2015.  Để đảm bảo đúng thời gian xét duyệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học xin thông báo nhắc lần 2 tới các nhà khoa học thực hiện việc đăng ký đề xuất đề tài (trong đó, ưu tiên xét chọn các đề xuất nghiên cứu bằng tiếng Anh có kết cấu theo chuẩn mực quốc tế để tạo nguồn đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển).
Việc đăng ký đề xuất được thực hiện theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng QLKH theo thời gian chính thức kết thúc vào ngày 10/05/2014  (01 bản in có chữ ký của người đề xuất và 01bản mềm font Times New Roman cỡ chữ 14 vào email: trinhmaivan@neu.edu.vn) để Nhà trường tổ chức tuyển chọn).
Mọi chi tiết xin liên hệ TS. Trịnh Mai Vân, Phòng 107, Nhà 6, ĐT: 0982.831.831
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như kính gửi
– Lưu QLKH

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLKH

(đã ký)

                              PGS.TS. Phạm Hồng Chương

File đính kèm: Mẫu đề xuất 2015