Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014

23/01/2013 by admin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
–––––––––––––
Số:82 /ĐHKTQD-QLKH
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Trường

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm, Nhà trường đề nghị các đơn vị và cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2014 theo những nội dung sau đây. 
1. Chuẩn bị hồ sơ tham gia đề xuất:
– Về hồ sơ tham gia đề xuất:
Nhà trường khuyến khích các đơn vị và cá nhân tích cực chủ động tham gia đề xuất nhiệm vụ các cấp. Hồ sơ cần được chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 80/BGDĐT- KHCNMT ngày 04/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Các đơn vị và cá nhân cũng cần tham khảo các mẫu đề xuất điển hình tại Phòng Quản lý khoa học (bản cứng và file) và tham vấn ý kiến chuyên gia trước khi hoàn thiện và gửi hồ sơ đề xuất.
– Về lực lượng nghiên cứu:
Các tổ chức tham gia phối hợp nghiên cứu và các cá nhân tham gia nghiên cứu chính cần phù hợp với chuyên môn. Tăng cường phối hợp nghiên cứu với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường.
2. Quy trình tổng hợp đề xuất 
Bước 1: Nhà trường thông báo công khai nội dung văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu khác cho việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp.
Bước 2: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhiệm vụ các cấp theo mẫu và gửi 01 bản in (có chữ ký của cá nhân đề xuất và xác nhận của đơn vị) và 01 bản qua email: hohaiyen@neu.edu.vn (đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và cấp Bộ) và trinhmaivan@neu.edu.vn (đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở) về Phòng Quản lý khoa học tầng 1 Nhà 6. 
Bước 3: Phòng Quản lý Khoa học tổng hợp  đề xuất của các đơn vị và cá nhân trong trường, tổ chức thực hiện tư vấn cho các đề xuất, hoàn thiện hồ sơ, trình Hiệu trưởng phê duyệt và gửi Bộ Giáo dực và Đào tạo. 
3. Tiến độ thực hiện:
3.1 Trước ngày 25/2/2013, các đơn vị và cá nhân gửi về Phòng QLKH:
– Danh mục và phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước
– Danh mục và phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
3.2 Trước ngày 25/5/2013, các đơn vị và cá nhân gửi về Phòng QLKH:
Danh mục và phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
4. Tổ chức thực hiện
– Phòng Quản lý khoa học: Có trách nhiệm là đầu mối tổ chức triển khai và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong trường tham gia đề xuất các nhiệm vụ. Phòng QLKH sẽ tổ chức một buổi giới thiệu về phương thức đề xuất, tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, dự kiến trong khoảng thời gian từ 28 – 31.01.2013.
– Trưởng các đơn vị thuộc trường (Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm): Có trách nhiệm thông báo rộng rãi công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tổ chức thực hiện. Nhà trường khuyến khích các đơn vị thành lập các nhóm chuyên gia trong và ngoài trường tham gia đề xuất đề tài các cấp.
– Các nhà khoa học trong trường: Có thể tự tập hợp các thành viên để chuẩn bị phiếu đề xuất. Nhà trường tạo điều kiện cho các nhóm tham gia đề xuất.
Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị và cá nhân trong trường triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các công việc trên. Các vấn đề liên quan, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Tầng 1 Nhà 6 để được giải quyết.
Công văn, danh mục và các mẫu biểu liên quan được gửi kèm theo văn bản này hoặc có thể tham khảo, tải về ở ngay dưới bài viết hoặc tại địa chỉ http://khcn.moet.gov.vn và tại Cổng thông tin của Trường (Trang chủ, mục Thông báo hoặc mục NCKH/Thông báo)

Nơi gửi:
– Như trên
– Lưu TH, QLKH

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu)

GS.TS Trần Thọ Đạt

File đính kèm: cong van 82 ngay 22.1.2013 (353)