Giới thiệu

Viện Dân số và các vấn đề xã hội (tiền thân là Trung tâm Dân số) được thành lập ngày 22 tháng 1 năm 1992 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 140/TCCB về việc thành lập Trung tâm Dân số thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD). Ngày 28 tháng 11 năm 2005, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành Quyết định số 3687/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện Dân số và các vấn đề xã hội. Viện được Sở Khoa học và Công nghệ – Ủy ban Nhân nhân thành phố Hà Nội cấp Chứng nhận đăng ký hoặt động khoa học và công nghệ số 145/ĐK-KH&CN (Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2006, và lần thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2011). Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện bao gồm:

  1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Dân số và các vấn đề xã hội;

  2. Tham gia đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực Dân số và các vấn đề xã hội

  3. Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực Dân số và các vấn đề xã hội.

Thực hiện chức năng của mình, 20 năm qua, Viện đã thực hiện các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cho hàng nghìn cán bộ ngành Dân số – KHHGĐ từ cấp trung ương đến cấp quận/huyện. Ngoài ra, Viện còn thực hiện các khoá bồi dưỡng về “Dân số và Phát triển”,“Phương pháp nghiên cứu Dân số và Phát triển”, “Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển” cho các cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê và giảng viên của nhiều trường Đại học trên cả nước. Viện cũng tham gia các Chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ trong trường Đại học KTQD và một số Trường đại học khác.

Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài tư vấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, xây dựng và hoàn thiện một số văn bản pháp luật, chính sách, chương trình, dự án trong lĩnh vực dân số và các vấn đề xã hội.

Viện có quan hệ chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về Dân số ở trong và ngoài nước. Trong quá trình phát triển, Viện đã và đang nhận được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của lãnh đạo trường Đại học KTQD, Ủy ban DS-KHHGĐ trước đây và Tổng cục Dân số -KHHGĐ hiện nay, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Hội đồng Anh (British Council), và nhiều cơ quan, tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

Hoạt động của Viện đóng góp đáng kể cho việc nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý Dân số – KHHGĐ ở nước ta, xây dựng và thực hiện thắng lợi chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao uy tín của Trường.

14/10/2012