Đối tác

Tổng Tổng cục Dân số – KHHGĐ

Tổng Tổng cục Dân số – KHHGĐ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Khoa học Xã hôi và Nhân văn

Đại học Khoa học Xã hôi và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

ICARGC (InternationalCenter for Advanced Research on Global Change)

ICARGC (InternationalCenter for Advanced Research on Global Change)

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực

Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

UNFPA (United Nation Population Fund)

UNFPA (United Nation Population Fund)

UNDP (United Nations Development Programme)

UNDP (United Nations Development Programme)

WB (World Bank)

WB (World Bank)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

Bristish Council

Bristish Council

Population Council

Population Council

ICAP (International Centre for Alcohol Polices)

ICAP (International Centre for Alcohol Polices)

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency)

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency)

JICA (The Japan International Cooperation Agency)

JICA (The Japan International Cooperation Agency)

Université de René Decart (Université Paris Decartes)

Université de René Decart (Université Paris Decartes)

University paris ouest nanterre

University paris ouest nanterre

University of wales

University of wales

Save Children US

Save Children US

Plan international

Plan international

DKT international

DKT international

French Red Cross

French Red Cross

07/11/2012