Tin chính

Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012 – Các kết quả chủ yếu

Cuộc điều tra mẫu về biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình được tiến hành hàng năm trừ những năm có Tổng điều tra dân số nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số, mức sinh, mức chết và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai.

06/06/2013