Tin chính

Nổi bật

Les mobilités temporaires au sein des métropoles vietnamiennes : Hô Chi Minh Ville et HanoiLes mobilités temporaires au sein des métropoles vietnamiennes : Hô Chi Minh Ville et Hanoi.

Gubry Patrick, Lê Thi Huong, Nguyên Thi Thiêng, Trân Thi Thanh Thuy, 2004 Tải vềGubry Patrick, Lê Thi Huong, Nguyên Thi Thiêng, Trân Thi Thanh Thuy, 2004 Download

28/05/2013

Di chuyển nội thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam)

Gubry Patrick, Lê Văn Thành, Lê Thị Hương, Trần Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Thiềng, Phạm Thuỷ Hương, Vũ Hoàng Ngân, 2004. Báo cáo tóm tắt. 11 tr. (ISTED, GEMDEV, Dự án PRUD số 45). Tải về

Hà Nội: Vấn đề dân số và di dân trong nội thành

Gubry Patrick, Lortic Bernard, Grenèche Gilles, Lê Văn Thành, Lê Thị Hương, Trần Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Thiềng, Phạm Thuỷ Hương, Vũ Hoàng Ngân, Nguyễn Thế Chinh, 2003 Tải về

Di chuyển để sống tốt hơn. Di dân nội thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam)

Nguyễn Thị Thiềng, Lê Thị Hương, Phạm Thúy Hương, Vũ Hoàng Ngân, Trần Thị Thanh Thủy, Gubry Patrick (Chủ biên), 2008. Nhà Xuất Bản Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Tải vềGubry Patrick, Lê Thi Huong, Nguyên Thi Thiêng, Pham Thuy Huong, Trân Thi Thanh Thuy, Vu Hoang Ngân (Dir.)

Đô thị Việt Nam thời kỳ quá độThe Vietnamese city in transition

Nguyễn Thị Thiềng, Phạm Thuý Hương, Gubry Patrick, Castiglioni Franck, Cusset Jean-Michel (Chủ biên), 2006. Hà Nội : Thế Giới, IMV, PADDI, 323 tr. Tải vềGubry Patrick, Castiglioni Franck, Cusset Jean-Michel, Nguyen Thi Thieng, Pham Thuy Huong (Eds), 2010, The Vietnamese city in transition. Singapore : ISEAS, IMV, PADDI, 321 p Buy now