Slide background
Slide background
Slide background
  • Truyền thông DS-KHHGĐ ở Hà Nội sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

  • Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân tộc Mảng đối với việc thực hiện các quy định về tuổi đăng ký kết hôn

  • Kỷ yếu tóm tắt tại Hội thảo “Population policies: Cairo + 20″

  • Hoạt động của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội trong chương trình hợp tác song phương “ARCUS PHÁP – VIỆT”

  • Gửi đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2015

  • Viện Dân số và các vấn đề xã hội khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn Viên chức dân số” tại Nghệ An