Slide background
Slide background
Slide background
  • Nhu cầu chính sách dân số – phát triển trong giai đoạn mới

  • Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức tại Viện dân số và các vấn đề xã hội

  • Quan hệ hợp tác quốc tế trong cơ chế tự chủ tại Viện Dân số và các vấn đề xã hội

  • Truyền thông DS-KHHGĐ ở Hà Nội sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

  • Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân tộc Mảng đối với việc thực hiện các quy định về tuổi đăng ký kết hôn

  • Kỷ yếu tóm tắt tại Hội thảo “Population policies: Cairo + 20″